Udbytteaktier

Det er blevet vældig populært at investere. Det skyldes ikke mindst det faktum, at de fleste banker i dag opererer med negative renter på selv forholdsvis små indskud.

Det er tit kun din Nem konto der er friholdt for negative renter op til for eksempel 100.000 kr..

Derfor er du som så mange andre sikkert begyndt at se på, hvordan du kan placere dine penge anderledes.

Ved at investere dine midler kan du undgå de negative renter. Og du kan ofte opnå en langt bedre forrentning, end du på nogen måde kan få ved bare at have pengene stående i banken.

Men hvad skal du investere i?

Her kommer udbytteaktier ind i billedet.

Mange investerer i obligationer, deltager i investeringsforeninger med blandede papirer eller gør noget helt tredje.

Men flere og flere begynder selv at investere i aktier, og her er der stor interesse for udbytteaktier.

Hvad er udbytteaktier?

Det er nemt nok at forstå, hvad en udbytteaktie er.

Det er nemlig en aktie, hvor der udloddes et udbytte. Det vil sige, at der hvert år, når virksomheden bag aktien aflægger regnskab, udloddes en del af overskuddet til aktionærerne i form af et udbytte.

Med hver aktie følger en udbyttesum, og jo flere aktier du har, jo større udbytte får du i kroner og ører.

Et udbytte er således en slags ekstra gevinst oven i den gevinst, som man får, hvis aktien stiger. Et tillæg, som gør en udbytteaktie attraktiv i forhold til andre papirer.

Når du vurderer, om du vil investere i en udbytteaktie eller en anden aktie, der ikke normalt giver udbytte, men hvor det er aktiekursens udsving, der giver dig indtjeningen, skal du se på, om du samlet set får en større eller mindre gevinst ud af det.

Du skal sammenligne med den gevinst, som du kunne opnå ved en tilsvarende investering i en aktie, der ikke giver udbytte, men måske har større udsving i aktiekursen og dermed mulighed for en større gevinst ved køb og salg.

Hvordan ved du, at en aktie har et udbytte?

Virksomheden, der udsteder aktier, angiver om der er tale om aktier, for hvilke den forventer at der kan udbetales udbytte. Det vil ofte være beskrevet i selskabets vedtægter, ligesom det omvendt kan stå i vedtægterne, at et muligt overskud i en virksomhed ikke skal udloddes i form af udbytte.

Du kan også se på virksomheden historisk og konstatere, om den udbetaler udbytte eller ej. Ofte vil der være knyttet nogle betingelser til, om der kan udbetales udbytte. Det kan være bestemte kriterier for, hvor stort et overskud skal være, inden virksomheden udlodder noget af det til aktionærerne i form af udbytte.

Derfor kan den procent af overskuddet, der udloddes, variere fra år til år i takt med, om virksomheden har leveret et godt overskud eller ej. Der kan også være år, hvor der slet ikke betales udbytte.

Her på siden kan du få hjælp til at finde de bedste udbytteaktier. Jeg kan hjælpe dig med at analysere virksomhedens nøgletal, så du kan få et overblik over, hvordan udviklingen i udbyttet har været, og om vi kan forvente, at der fortsat vil være gode udbytter at hente i en virksomhed.

Hvis du har en investeringsstrategi, der siger, at du går efter udbytte som en væsentlig del af indtjeningen, og ikke så meget efter om du tror, du kan tjene penge ved at købe og sælge de pågældende aktier, så er det vigtigt at du bruger lidt energi på at se på, hvordan udviklingen i udbyttet har været.

Hvis der er meget svingende indtjening og dermed tilsvarende svingende udbetaling af udbytte, skal du overveje, om du har en tilstrækkelig lang tidshorisont i dine investeringer, til at disse udsving kan blive jævnet ud.

Ellers skal du gå efter virksomheder, der måske udbetaler lidt mindre udbytter i procent, men til gengæld har en stabil og vedvarende indtjening, der kan sikre dig et løbende udbytte af dine aktier.

Hvordan køber man udbytteaktier?

Nogle udbytteaktier kan du selv købe. Andre skal du have hjælp til fra en vekselerer eller et pengeinstitut.

Aktier fra børsnoterede virksomheder kan du selv købe og sælge. Det kan du gøre via din netbank eller en anden digital platform. Der er flere tilgængelige på markedet, men generelt har de fleste netbanker adgang til, at du som bruger selv kan investere dine penge.

På en online platform vil der altså være adgang til at købe og sælge værdipapirer, herunder aktier,

Du kan også vælge at alliere dig med en digital rådigiver. Jeg kan for eksempel hjælpe dig med at finde de bedste investeringer, og herefter kan jeg placere dine midler på dine vegne.

Det kan du også lade din bank gøre – der er adgang til digital rådgivning i alle banker og i alle investeringsfirmaer.

Den tredje mulighed er, at du overlader det fuldt og helt til andre at foretage investeringer af dine penge på dine vegne. Via private formueplejefirmaer eller via din bank kan du deltage i investeringsforeninger eller på anden måde overlade til andre at styre dine investeringer.

Det kaldes porteføljepleje og er en god idé, hvis du ikke selv vil bruge tid og energi på at købe og sælge.

Bemærk, at der kan være større eller mindre omkostninger og gebyrer forbundet med det, hvis du vælger at lade andre styre dine investeringer på denne måde. Du vil altid forud for investeringerne typisk have lagt dig fast på, hvor stor en risiko du vil løbe i forbindelse din investering.

Det vil styre, hvilke aktier, dine rådgivere investerer i, og hvilket mix af forskellige typer værdipapirer, der skal være. Ofte vil dine penge blive investeret i en blanding af aktier, obligationer og andre former for værdipapirer, så du rammer det niveau af risiko, du vil acceptere.

Hvilke udbytteaktier er gode?

Jeg kan ikke på forhånd give dig sikkerhed for, hvilke udbytteaktier, der er de bedste. Men jeg vil i hvert enkelt tilfælde gå ind og analysere virksomhedens historik i forhold til, hvordan den har udbetalt udbytte, og hvor stor en andel af dens overskud, som udloddes.

Udbytteaktier er først og fremmest til dig, der ønsker stabilitet i din portefølje, og som vil have et løbende afkast af din investering og ikke kun realisere gevinst eller tab ved et salg af aktierne. Typisk vil du derfor være en langsigtet investor, og det ser jeg på, når jeg finde de bedste udbytteaktier til dig.

Jeg kigger især på tre nøgletal, når jeg analyserer hvor gunstig en udbytteaktie er for dig:

  • Udbetalt udbytte: Hvad er udbyttet pr. aktie, også historisk set. Begrebet kaldes også DPS (Dividend pr. aktie).
  • Payout ratio. Dækker over, hvor stort udbyttet er i forhold til indtjeningen – altså: hvor meget af overskuddet sender virksomheden ud til aktionærerne i form af udbytte.
  • Udbytteprocent. Hvor stort er udbyttet pr. aktie i procent. Kaldes også for Dividend Yield.

Du vil af og til se, at en virksomhed har en udbytteprocent på over 100. Den udbetaler altså mere i udbytte, end den har haft i overskud.

Det kan der være flere grunde til – for eksempel at virksomheden har haft ekstraordinære indtægter, der har medført stor likviditet. Det kan virke fascinerende i første hug, men på langt sigt er det ikke sundt, at en virksomhed udbetaler mere, end driften genererer.

På forskellige digitale investeringsplatforme kan du finde lister over udbytteaktier i Danmark og øvrige lande. De største investeringsområder er England, USA og de store europæiske lande, og her vil der være god adgang til at få data, som jeg kan bruge til at analysere mig frem til de bedste udbytteaktier for dig.

Hvorfor udsteder et selskab et udbytte?

Et selskab, der udbetaler udbytte til en bred kreds af aktionærer, vil ofte være et selskab, der satser langsigtet og har en stabil indtjening. Det er derfor et vigtigt signal til omverdenen, hvis man som selskab kan fastholde et stabilt udbytte år efter år.

Det gør selskabet attraktivt for investorer, hvis de har en rimelig vished om, at der løbende vil komme et udbytte fra virksomheden.

Et selskab, der udsteder udbytte, har derfor typisk et ønske om at tiltrække langsigtede investorer, som kan se sig selv som en deltager i selskabets videre udvikling.

I modsætning til hurtigere investorer, der typisk køber og sælger aktier i et mere kort forløb, for derved at score gevinster på køb og salg af aktier.

Udsteder et selskab udbytteaktier, satser det på at få investorer ind, som vil fokusere på udbyttet og ikke så meget som aktiekursen, selv om det selvfølgelig også betyder en hel del, at kurser går op og kan fastholde en positiv udvikling. Men investorerne vil forvente en mere jævn kursudvikling og i stedet fokusere på, at de får en løbende indtjening i kraft af de løbende udbetalinger af udbytte.

Man kan sige, at den ‘kontrakt’, som selskabet og investorerne indgår, er baseret på andre præmisser end den, der typisk bliver indgået med en mere kortsigtet investor.

Som investor skal du også være indstillet på, at præmissen er, at du agter at beholde dine udbytteaktier i en længere periode, så du opnår de fordele, som en løbende, jævn udbetaling af udbytte giver i forhold til muligheden for at score en eventuel kursgevinst hurtigt.

Du vil som aktionær i udbytteaktier dermed også typisk have en lidt dybere interesse for virksomheden og det område, den arbejder inden for.

Vær opmærksom på, at der kan komme ændringer i lovgrundlag m.v., som ændrer på præmissen for udbetaling af udbytte. Det gælder især brancher, der har særlig politisk bevågenhed, som banker og lignende.

Hvor ofte modtager du et udbytte?

Du vil typisk modtage udbytte en gang årligt i tilknytning til, at virksomheden har aflagt sit årsregnskab og dermed opgjort sit overskud. Ud af overskuddet foreslår bestyrelsen en bestemt andel udbetalt som udbytte, og vedtages dette på generalforsamlingen, hvor regnskabet godkendes, sker udbetalingen på den såkaldte udbyttedag – eller betalingsdag, som er et andet anvendt begreb for dette.

Du kan finde oplysninger om udbyttedagen på virksomhedens hjemmeside. Her vil der typisk være et felt med ‘Investor Relations’, hvor du kan finde denne oplysning.

Du skal være opmærksom på, at selskaber kan have forskellige perioder for regnskabsår. Flertallet følger kalenderåret, men andre aflægger regnskab ved sommerhalvåret, eller i for- og efterår.

Udbyttedagen vil logisk nok være herefter og ligger typisk 2-3 måneder efter, at regnskabsåret slutter og regnskabet af godkendt.

Du kunne måske få den tanke, at det ville være smart at købe en aktie lige før udbyttedagen og så sælge den kort tid efter. Men man skal eje en aktie et vist stykke tid, før man kan få udbytte af den.

Det vil også være noget, du kan læse mere om på virksomhedernes hjemmeside. Her vil der stå, hvor lang tid du skal eje en aktie, før du kan hæve udbytte af den.

Typisk falder aktiekursen på virksomheden lige efter udbyttedagen. Det skyldes, at udbyttet forringer dens likviditet og dermed dens finansielle styrke, Det vil derfor sjældent være en god idé at spekulere i køb og salg i perioden før og efter udbyttedagen, fordi du typisk vil få et kurstab.

Det er altså en dårlig idé at spekulere i udbytte. Se i stedet udbytteaktien som en langsigtet investering, som du på sigt vil få mere ud af, end hvis du hele tiden køber og sælger.

Mere om aktier

Skriv en kommentar